ŚWIECE GLAMOUR
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 


§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
  Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
  których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
  analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  jest firma GLAMOUR Sylwia Chmielowska
  z siedzibą przy DZIAŁOSZYN 228, 59-915 BOGATYNIA
  NIP: 615-190-54-00
  E-mail: Sklep@swieceglamour.pl
  - zwana dalej „Administratorem”
 3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
  Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
  Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
  • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
  Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
  polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
  Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
  Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
  danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
  które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
  zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
  wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
  Internetowego
  • obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem
  ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
  przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
  brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
  zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
  odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
  praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
  odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
  techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§2


PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
  i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
  sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
  podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
  danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
  co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
  danych osobowych Klientów są wskazane poniżej

 


§3


CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
  Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
  zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast
  przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej
  Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki
  na zlecenie Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
  celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzan ia danych

Podstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Realizacja

Umowy

Sprzedaży

lub umowy

o

świadczenie Usługi Elektroniczn ej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)

Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej;

numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.

 

Prowadzenie ksiąg

rachunkowy ch

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)

Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej

(NIP) Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrat or lub jakie mogą być podnoszone wobec Administrat ora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

Obsługa zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię, nazwisko, adres email, adres IP

Wysyłka wiadomości email w ramach usługi

newsle‘er

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)

Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej.

 §4


ODBIORCY DANYCH

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
  zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
  podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
  środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
  Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
  wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane  przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką
  kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
 • hurtownie / producenci - w przypadku Klienta, którego zamówienie jest dostarczane
  bezpośrednio od producenta/hurtowni, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu
  Klientowi.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku
  Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
  lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
  na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
  przez Klienta.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
  oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
  gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
  Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego
  do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
  dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
  Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
  niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
  księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
  windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
  niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
  polityką prywatności.


§5


PROFILOWANIE

 

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
  marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
  zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w
  Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
  być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać
  zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
  w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
  sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
  zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
  Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy
  też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
  Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych
  danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
  osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§6


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
  oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
  przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
  wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
  przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
  Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
  określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
  ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
  wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
  publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
  tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować
  się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
  elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

 

§7


COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I
ANALITYKA

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
  tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
  można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
  przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że
  są zalogowani;
  • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
  logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
  preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
  optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
  Sklepu Internetowego;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
  poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
  stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
  oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
  Ireland Ltd.;
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
  akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
  korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
  Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
  wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
  okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
  niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
  przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
  internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
  przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
  samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
  dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
  Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
  Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
  Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane
  są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
  które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
  administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
  zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
  Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
  gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz
  sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
  przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
  demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
  Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można
  zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl