ŚWIECE GLAMOUR
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1


Określenie Sprzedawcy

 

 1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  GLAMOUR SYLWIA CHMIELOWSKA
  z siedzibą przy DZIAŁOSZYN 228, 59-915 BOGATYNIA
  NIP:615-190-54-00
  REGON: 022384756
  E-mail: sklep@swieceglamour.pl

 

 §2


Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
  podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
  lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii
  Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania
  zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność
  gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/
  sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści
  zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
  Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w
  szczególności z numerów PKD.
 5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
  umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).
 8. Towary dostępne w Sklepie są produktami zdobionymi ręcznie, są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.
  Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w
  szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z
  późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
  93 z późniejszymi zmianami).

 

§3


Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
  stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację
  Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na
  podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot
  zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
  Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia
  błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych towarów.
 3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
  towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,
  charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i
  sposobu dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
  przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
  oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
  otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
  sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
  elektronicznej.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  Kodeksu cywilnego.


§4


Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A. (Blik),
  • płatność przy odbiorze (pobranie).
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
  niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
 5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (a
  w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze), Sklep wezwie Klienta do odbioru i
  zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku
  nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep
  może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie
  zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej
  autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
 7. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego
  następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

 

§5


Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.


§6


Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy)

 

 1.  W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
  towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
  miesięcy.
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
  rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
  Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  • charakter wady – istotna czy nieistotna;
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
  że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z
  drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim
  wypadku alternatywne rozwiązanie.
 7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
  dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;
  • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
  • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do
  dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
  przy Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław https://wiih.ibip.wroc.pl/public/
  Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
  dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

§7


Reklamacje z tytułu rękojmi

 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
  Konsumentami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
  wyłączona.
 3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
  przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
  czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
  dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
  wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
  Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
  mieć wpływ na proces reklamacji.
 5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 


§8


Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/
  Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
  14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
  terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
  może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
  regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
  dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
  Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
  dokonywany jest na rachunek karty.
 6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
  Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
  dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
  koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
  umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania.


§9


Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;
  • prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa:
  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce
  wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres email
  podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez
  wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji
  poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie
  umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania
  zamówienia;
  • prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z
  możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy
  dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach
  internetowych Sklepu.
 4. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
  ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od
  świadczonej usługi:
  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości email
  na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane
  umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;
  • prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
  paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację
  subskrybenta usługi.
 5. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,
  łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub
  usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta
  o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail
  wysłanej na adres podany w formularzu.
 6. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,
  blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12
  pkt 4.
 7. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w
  pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.


§10


Ochrona prywatności

 

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
  w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).


§11


Środki techniczne

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
  zamówień na towary, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
  Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa JavaScript;
  d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 


§12


Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
  w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
  określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
  zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
  ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
  prawo polskie.


Załącznik nr 1


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ŚWIECE GLAMOUR SYLWIA CHMIELOWSKA
DZIAŁOSZYN 228
59-915 BOGATYNIA
E-mail: Sklep@swieceglamour.pl


Ja _________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:_____________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_______________________________________________________
Imię i Nazwisko/Nazwa:_____________________________________________________________
Adres:__________________________________________________________________________


Podpis*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

 

 

 


Załącznik nr 2


FORMULARZ REKLAMACYJNY


ŚWIECE GLAMOUR SYLWIA CHMIELOWSKA
DZIAŁOSZYN 228
59-915 BOGATYNIA
E-mail: Sklep@swieceglamour.pl


Ja ____________________________ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_________________________________________________________________
Data wykrycia wady: ________________________________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od
umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________
Informacje dodatkowe:_______________________________________________________


Podpis Klienta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

 

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl